The Pandemic

It’s been a year and a half
Of a topsy turvy life.
Wishing for a miracle
And blessings that others would sprinkle
Some take it as a gamble
Praying that they would not stumble
Hoping for a smooth journey
To provide well for their family
Some gained weight and others lose
Some are in misery while others rejoice
A few wonder about what life really is
Children are clueless about the world that they miss
Most of us dream of an end to all of these
And return to the days of fun and bliss
While we are not there yet
Let’s hold on to our faith
Be good to everyone
Play fair in the best way you can
Life is uncertain
No one knows our final curtain
Always be a good person
With love and smile memories to leave on

Tagalog Version

Ang Pandemya

Isa’t kalahating taon
Ng paurong-sulong
Umaasa sa himala
Ang iba’y sa pagpapala
May mga sumusugal
Tanging baon ay dasal
Sa pakikipagsapalaran
Upang pamilya’y matustusan
May nanaba, may namayat
May namighati, may nagalak
May nagkabati, may naghiwalay
May napapaisip sa buhay kung ano ang saysay
Mga sanggol kailan lang
Natigil ang mundo sa tahanan
Kinalakhan ang bagong normal
Napakaraming ibinabawal
May nangangarap ng katapusan
Ng pandemya’t karamdaman
Umaasang makakabalik
Sa mga panahong sa pasyal ay hitik
Habang tayo’y wala pa doon
Kumapit lang sa Panginoon
Maging mabuti sa kapwa
Wag magsamantala’t mangawawa
Dahil buhay nati’y walang katiyakan
Sabi nga’y una-una lang
Maging mabuting tao lagi
Mag-iwan ng pagmamahal at ngiti